Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Version: 0.6.8.2

Size: 0.8 MB

Cập Nhật: 20/12/2018

JAD

Bản cấu hình thấp JAD - JAR

Version: 0.6.8.2

Size: 3.92 MB

Cập Nhật: 20/12/2018

APK

Version: 0.6.8.2

Size: 10.85 MB

Cập Nhật: 20/12/2018

PC Pixel

Hướng Dẫn Cài Đặt

Version: 0.6.8.2

Cập Nhật: 20/12/2018

Version: 0.6.8.2

Cập Nhật: 20/12/2018