Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Version: 0.7.2.2

Size: 0.8 MB

Cập Nhật: 14/02/2019

JAD

Bản cấu hình thấp JAD - JAR

Version: 0.7.2.2

Size: 3.92 MB

Cập Nhật: 14/02/2019

APK

Version: 0.7.2.2

Size: 10.85 MB

Cập Nhật: 14/02/2019

PC Pixel

Hướng Dẫn Cài Đặt

Version: 0.7.2.2

Cập Nhật: 15/02/2019

Version: 0.7.2.2

Cập Nhật: 15/02/2019