Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Version: 0.8.4

Size: 0.8 MB

Cập Nhật: 13/09/2019

JAD

Bản cấu hình thấp JAD - JAR

Version: 0.8.5

Size: 3.92 MB

Cập Nhật: 16/09/2019

APK

Version: 0.8.2

Size: 10.85 MB

Cập Nhật: 09/09/2019

PC Pixel

Hướng Dẫn Cài Đặt

Version: 0.7.4

Cập Nhật: 11/03/2019

Version: 0.7.7

Cập Nhật: 26/04/2019