Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Version: 113

Size: 0.8 MB

Cập Nhật: 21/07/2022

JAD

Bản cấu hình thấp JAD - JAR

Version: 113

Size: 3.92 MB

Cập Nhật: 21/07/2022

APK

Version: 113

Size: 10.85 MB

Cập Nhật: 21/07/2022

PC Pixel

Hướng Dẫn Cài Đặt

Version: 113

Cập Nhật: 21/07/2022