Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Version: 107

Size: 0.8 MB

Cập Nhật: 29/10/2021

JAD

Bản cấu hình thấp JAD - JAR

Version: 107

Size: 3.92 MB

Cập Nhật: 29/10/2021

APK

Version: 107

Size: 10.85 MB

Cập Nhật: 29/10/2021

PC Pixel

Hướng Dẫn Cài Đặt

Version: 098

Cập Nhật: 12/05/2020