Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Version: 123

Size: 0.8 MB

JAD

Bản cấu hình thấp JAD - JAR

Version: 122

Size: 3.92 MB

APK

Version: 123

Size: 10.85 MB

PC Pixel

Hướng Dẫn Cài Đặt

Version: 120