Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Version: 124

Size: 0.8 MB

Bản cấu hình thấp :JAD - JAR

Version: 127 (update 07/06/2024)

Size: 0.8 MB

Bản cấu hình thấp (new) :JAD - JAR

Version: 124

Size: 3.92 MB

APK

Version: 127 (update 07/06/2024)

Size: 3.92 MB

APK (new)

Google Play (new)

Version: 124

Size: 10.85 MB

PC HD

Hướng Dẫn Cài Đặt

Version: 127 (update 07/06/2024)

Size: 10.85 MB

PC HD (new)

Hướng Dẫn Cài Đặt

Version: 124

Version: 127 (update 07/06/2024)

Testflight