Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.

Phó Bản Mới - Vượt Ải Cá Nhân

I). Đăng ký:
- Các bạn đến Làng Sirup để đăng ký vào Phó bản cá nhân
- Lần đầu đăng ký sẽ mất 1 Chìa khóa phó bản, lần thứ 2 sẽ mất 2 Chìa khóa phó bản, từ lần thứ 3 trở lên sẽ mất 3 Chìa khóa phó bản
- Tất cả các bạn đều có thể chọn Cấp phó bản để vào Vượt ải, cấp phó bản sẽ từ 3 đến 9

II). Vượt ải:
- Các bạn có 15 phút để vượt ải


III). Phần thưởng:
- Những Khu vực không có Boss sẽ nhận được vô số XP và XP Skill
- Những Khu vực có Boss sẽ nhận thêm Beri và phần thưởng ngẫu nhiên 

IV). Cập nhật Vận buôn:
- Số Beri nhận được khi trả hàng sẽ tăng lên 25% cho tất cả các gói hàng  

Trong tuần, tất cả các lần Trả hàng thành công sẽ được thống kê tại NPC Vận buôn ở các Làng
- Khi hoàn thành trả hàng ở các mốc sẽ nhận được thêm Vé đổi hàng dùng để đổi Gói hàng miễn phí
- Sau 00:01 thứ 2 hàng tuần sẽ RESET số lần trả hàng về 0

Chi Tiết