Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Ngũ Long Tranh Bá - Uỷ thác lệnh, không online vẫn lên cấp, kiếm xu vù vù

lxlteachlxl (kdfjfggg - itoeotker)


Bài:550

Cứ đánh skill bình thừơng ăn dần của nó
2018-12-07 19:44:48
lxlteachlxl (kdfjfggg - itoeotker)


Bài:550

Mà cứ nhảy vào đập taq thì chết sớm
2018-12-07 19:45:29